Навчаємо школярів бачити математику в реальному житті

Додатки 1-4 містять навчальні програми з математики, об’єднані з календарно-тематичним плануванням, в «тілі» яких розміщені відповідні перевірні роботи, інструменти для формувального/підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з математики 5-6 класів у 2 семестрі 2023-2024 навчального року та орієнтовний варіант конспекту сучасного уроку НУШ

Пропоновані для використання у практичній роботі навчально-методичні матеріали сприятимуть, на нашу думку, як самоудосконаленню та розвиткові у вчителів математики професійних компетентностей. насамперед прогностичної, контрольно-аналітичної, предметно-методичної, організаційної та рефлексивної, так і формуванню в учнів математичної грамотності, що означає НЕ просто вироблення у них обчислювальних навичок, а здатність бачити математику в реальному житті та використовувати власні математичні знання для успішного розв’язання життєвих ситуацій у рамках вимог до обов’язкових результатів навчання учнів 5-6 класів згідно з новим Державним стандартом базової середньої освіти.

У перевірних роботах авторки зробили спробу запропонувати такі завдання у розрізі трьох груп загальних результатів, щоб діти не лише демонстрували вміння виконувати необхідні базові математичні операції, але й шукали підхід до розв’язання проблем, наближених до реального життя, робили обґрунтовані умовиводи та приймали обґрунтовані рішення.

Малюнки/таблиці/схеми/графіки/діаграми в задачах підібрані НЕ випадково, а для того, щоб допомогти учням та ученицям легше і швидше зрозуміти суть і зміст завдання, а також переконатися, як математика допоможе їм у житті.

Думаємо, що запропонований підхід до календарно-тематичного планування та інструменти для формувального/підсумкового оцінювання (Додаток1, Додаток2, Додаток3)допоможуть вчителям й у доборі необхідного навчального матеріалу при підготовці до конструювання сучасних уроків НУШ. До прикладу, подаємо конспект уроку з теми «Координатний промінь. Шкала» (5-ий клас) (Додаток4), за такою орієнтовною структурою:

  • тема;
  • навчальні цілі/цілі уроку. Привертаємо вашу увагу до наших підходів щодо формулювання навчальних цілей/цілей уроку, які відрізняються від традиційних, оскільки грунтуються на застосуванні правила за принципом SMART (абревіатура англійських слів, що вказують на характеристики навчальної цілі – конкретна (Specific), вимірна (Measurable), досяжна (Achievable), відповідна (Relevant), визначена в часі (Timed/Timed-bound). Ми виходимо з того, що учитель на уроках незаперечно має організовувати діяльність учнів для досягнення цілей навчання. Переконатися/оцінити на якому рівні досягнуті навчальні цілі можна за умови, якщо вони є вимірними. На жаль, на практиці, як правило, учителі формулюють цілі надто широко, абстрактно, а, отже, їх виміряти неможливо. До прикладу, вчитель сформулював одну з цілей уроку за традиційним підходом: «Поглибити знання учнів з розв’язання математичних задач». Чи є така ціль вимірною? – Очевидно, що «ні». А як сформулювати ціль, щоб вона була вимірною, тобто SMART-ціль? – «Навчитися розв’язувати задачі… (конкретизувати) двома способами впродовж 5-7-10 (конкретизувати період) уроків»).
  • конкретизовані очікувані результати;
  • критерії оцінювання;
  • проблемне/-і завдання/запитання, що буде/-уть//може/-уть досліджуватися разом з учнями (за потреби – до кожного уроку/кількох уроків/теми);
  • план уроку, в якому передбачені:

а) дії учнів та учениць, лаконічно та чітко сформулювані у передбачуваній послідовності у плані уроку і спрямовані на розв’язання проблемного завдання/досягнення у контексті очікуваних результатів, зокрема й з використанням відповідних та доцільних інструментів формувального оцінювання. Більш розширено (за потреби) вони можуть бути описані/представлені у відповідних додатках на паперових/електронних носіях і розкриті/прокоментовані вчителем у ході викладу навчального матеріалу на основі діяльнісного підходу з використанням сучасних активних /інтерактивних методів і прийомів;
б) рефлексія;
в) обґрунтоване завдання додому.

Сподіваємося, що орієнтовні зразки календарно-тематичного планування, перевірних/контрольних/діагностувальних робіт, методичної розробки/ плану-конспекту уроку з теми «Координатний промінь.Шкала»(5кл. НУШ) допоможуть вчителям математики у запровадженні нових підходів до організації освітнього процесу у контексті реалізації Державного стандарту базової середньої освіти без обмеження їх академічної свободи з дотриманням принципів академічної доброчесності.

Марія Барна, завідувачка кабінету впровадження НУШ
КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»,
кандидатка педагогічних наук, доцентка

Переглядів - 1 150